การประชุมชี้แจงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ร่วมกับโรงเรียนปลายทางครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

3 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมประชุมชี้แจง “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565” สำหรับโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมชี้แจงถึงกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และสาขาวิชาการประถมศึกษา ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดขึ้นผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Google Meet