เสริมพลังใจ สร้างพลังบวก

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 11.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดกิจกรรม เสริมความเป็นครูในหัวข้อ "เสริมพลังใจ สร้างพลังบวก" วิทยากรโดยนายมูฮำหมัด หะมะ นักจิตวิทยาชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี และหลังจากนั้นต่อด้วยการมอบรางวัลและของที่ระลึกสำหรับการประกวดคลิปวิดีโอถอดบทเรียนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณาอาจารย์ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งมีฝ่ายกลุ่มสวัสดิการนักศึกษารับผิดชอบการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 65 สาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา