สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 63 ในรูปแบบ ของการประมวลคลิปวิดีโอการถอดบทเรียน ที่ได้รับจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีนักศึกษากลุ่มสวัสดิการรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา