"สารพันปัญหาในโรงเรียน รับมือไม่ง่าย แต่ทำได้ด้วยการฝึกฝน"

23 กุมภาพันธ์ 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ “"สารพันปัญหาในโรงเรียน รับมือไม่ง่าย แต่ทำได้ด้วยการฝึกฝน"” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 รหัส 63 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ และ อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด ร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้ แบ่งปันแง่คิดและประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษา จัดขึ้นเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา