สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

9 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 – 11.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรม "สัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2" สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ในรูปแบบของการประมวลคลิปวิดีโอการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2 ของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร โดยมีนักศึกษากลุ่มสวัสดิการรับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาการประถมศึกษา ซึ่งได้จัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา