กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566

11 มีนาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

10 มีนาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 (รหัส 63) ที่จะลงปฏิบัติการสอน ณ โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตลอดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นี้ ให้เกิดความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ และคณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และตัวแทนครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 จากโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวนทั้งหมด 124 แห่งในพื้นที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง และพังงา