คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (ประจำหลักสูตร) ปีการศึกษา 2566

11 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 (ประจำหลักสูตร) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 63 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด