คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ชั้นปีที่ 5 รหัส 60) ปีการศึกษา 1/2566

11 พฤษภาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) อาจารย์นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

คำสั่งแต่งอาจารย์นิเทศก์ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ประจำหลักสูตร) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 60 (สมทบ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดังไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด