ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ค่ายพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21

โครงการพัฒนาระบบผลิตครูชายแดนใต้  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1-3 นอกเวลาเรียน ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสายครูได้มีความรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องมี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24  พฤษภาคม 2560  ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ,คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่,  และคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ในครั้งนี้ และต้องขอขอคุณคณบดีและคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสองสถาบัน 

แกลเลอรี่