ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกศึกษา(สำหรับอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตร)

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้มีการจัดประชุมการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (สำหรับอาจารย์นิเทศก์ประจำหลักสูตรและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน) ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

แกลเลอรี่