ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การบริหารงานโรงเรียนและการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 เรื่อง การบริหารงานโรงเรียนและการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยากรบรรยายโดย อาจารย์วสันต์ จุลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา และคณะ กลุ่มสวัสดิการมี 2 กลุ่ม คือ สาขาภาษาอังกฤษ และสาขาคณิตศาสตร์ โดยมีอาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์สาวิตรี  มะดอมะ อาจารย์ซามียะห์  บาเละ  อาจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ อาจารย์นูรฮัสวานี  บอตอ  นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 378 คน

แกลเลอรี่