ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การวางแผนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในสถานศึกษา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 เรื่อง การวางแผนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในสถานศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  ได้เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการส่งนักศึกษาออกไปสังเกตการสอนในสถานศึกษาที่ตนได้เลือกไว้และท่านก็ได้ให้คำแนะนำในการวางตัวให้เหมาะสมกับการไปสังเกตการสอนของครูในโรงเรียน กลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์ฟาร่า สุไลมาน  และอาจารย์ซารียะห์ สตาร์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 378 คน

แกลเลอรี่