ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่มาตรฐานการเรียนรู้ และการเขียนแผนการสอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์รุสลี  แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอาโห โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 และ 2 อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์สุนิศา  ธรรมบัญชา อาจารย์ฌัสสกร คงชีวสกุล อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี และอาจารย์ไซนีย์  ตำภู นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน

แกลเลอรี่