ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เรื่อง เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง เทคนิคการสอนในรูปแบบต่างๆ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์นิตยา ทองเนียม  ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาสังคมศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อิบรอเฮง อาลฮูเซน และอาจารย์อาลียะห์ มะแซ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน

แกลเลอรี่