ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เรื่อง การผลิตสื่อการสอน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การผลิตสื่อการสอน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์วรปรัชญ์  ลาวัณย์วิไลวงศ์ ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนนราสิกขาลัย และอาจารย์เมธินี  สะไร ครู คศ.1 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อุชุพร  บถพิบูลย์ และอาจารย์นุรฟิตตรี หะยีดารียอ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน

แกลเลอรี่