ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนพัชร  แก้วปฎิมา หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชน จังหวัดยะลา เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มสวัสดิการ คือ สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์นุสรัน เฮาะมะ และอาจารย์มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์ นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน

แกลเลอรี่