ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 เรื่อง สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับนักศึกษาในการกลับมาสัมมนาระหว่างฝึกในครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ในการทบทวนและติดตามงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายในการเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ มาพูดคุย รับฟังปัญหา และให้คำแนะนำชี้แนะนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีครู ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และเทคนิคที่สามรถนำไปปรับใช้กับการสอนของตนเองได้เป็นอย่างดี   นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 56 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา

แกลเลอรี่