ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

กิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เรื่อง การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 เรื่อง การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นประธานเปิดพิธี และรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สิ่งที่นักเรียนจะต้องประพฤติและปฏิบัติในการออกฝึกขั้นทดลองสอนในโรงเรียนหน่วยฝึกฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มสวัสดิการ 2 กลุ่ม คือ (1) สาขาการประถมศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์พุมพนิต  คงแสง และอาจารย์ฮูซีน  อับดุลรามัน (2) สาขาการสอนอิสลามศึกษา อาจารย์ดูแลกลุ่มสวัสดิการ คือ อาจารย์อับดุลฮาลิม อาแด และอาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีทั้งหมด 381 คน

แกลเลอรี่