ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 เรื่อง สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมหลังเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวต้อนรับนักศึกษาในการกลับมาสัมมนาหลังฝึกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสัมมนาสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ เข้าร่วมในการสัมมนาหลังฝึกได้ครั้งนี้เพื่อที่จะได้เห็นนักศึกษาในสาขาวิชาที่ตนรับผิดชอบ กลับมาพร้อมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นและพร้อมที่จะเป็นครูที่ดีให้กับสังคมได้   นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 56 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา

แกลเลอรี่