การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

18 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมซาลัค อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์  เป็นวิทยากรในครั้งนี้  นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา รวมทั้งหมด 360 คน กลุ่มสวัสดิการคือกลุ่มสาขาวิชาการประถมศึกษา