ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และการประกันคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และการประกันคุณภาพการศึกษา วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมซาลัค อาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร  และอาจารย์เนาวลักษณ์ มะลีลาเต๊ะ  เป็นวิทยากรร่วมกันในครั้งนี้  นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 ทุกสาขา รวมทั้งหมด 360 คน กลุ่มสวัสดิการคือกลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

แกลเลอรี่