กิจกรรมเสริมความเป็นครู ปี 4 รหัส 57

30 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมความเป็นครู เรื่อง การวิจัยเพื่อการเรียนรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธี  วิทยากรบรรยายในครั้งนี้  อาจารย์ ดร.นัชชิมา  บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาตร์ และอาจารย์ ดร.อัญชริกา จันจุฬา อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา  นักศึกษาที่เข้าอบรมในครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ทุกสาขา รวมทั้งหมด 381 คน กลุ่มสวัสดิการคือกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์