ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ปฐมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 เรื่อง ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมเซอรา อาคารสังคมศาตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการออกฝึกสอนในโรงเรียนหน่วยฝึก  รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชชิมาภิโร อาจารย์ประจำสาขาการบริการการศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับคู่มือออกฝึก และอาจารย์เนาวรัตน์  มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงปฏิทินการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1- 2 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ประจำสาขาต่างๆ เข้าร่วมในการปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมคือ นักศึกษาปี 5 รหัส 57 มีทั้งหมด 11 หลักสูตร 12 กลุ่มวิชา รวมทั้งสิ้น 351 คน

แกลเลอรี่