อบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

3 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ด้วยฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ส่งนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในโรงเรียนหน่วยฝึกฯ เพื่อให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์คุรุสภากำหนดและเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงได้จัดอบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดพิธีและบรรยายในหัวข้อเรื่อง "กระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์" และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ  ร่วมเป็นพิธีกรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "คุณสมบัติและหน้าที่ครูพี่เลี้ยง" ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้รับเกียรติจากครูพี่เลี้ยงจากหลายโรงเรียนหน่วยฝึกฯ ทั้ง 5 จังหวัด ที่นักศึกษาลงฝึกสอน จำนวนผู้ที่มาเข้าร่วมทั้งหมด จำนวน  108 คน และอาจารย์นิเทศก์ที่เข้าร่วม จำนวน 12 คน