ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1

13 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้จัดอบรมในรายวิชา การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง ปฐมนิเทศการปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) วันพฤหัสที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธี อาจารย์กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวต้อนรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร  และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ  ร่วมชี้แจงคู่มือการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในครั้งนี้  นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มเข้าร่วมทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการคือกลุ่มสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ และ อาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน