การวางแผนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) รหัส 58

25 สิงหาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง  การวางแผนฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา)  วันพฤหัสบดีที่ 23  สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวโอวาท อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเกี่ยวกับการออกสังเกตการสอนประจำโรงเรียนหน่วยฝึกฯ เป็น อาจารย์เนารัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงเกี่ยวกับเอกสารที่นักศึกษาจะต้องเตรียมในการไปรายงานตัวในครั้งนี้ อาจารย์ประจำกลุ่มร่วมตรวจบุคลลิกภาพนักศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะไปสังเกตการสอนและรองศาสตราจารย์ดุษฎี มัฌิมาภิโร อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาหัวหน้าสายเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบกับการเป็นหัวหน้าสายที่ดี  ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 7 กันยายน 2561 นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์โซฟีลาน มะดาแฮ และอาจารย์วราห์ เทพณรงค์