สัมมนาหลังฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 รหัส 58

21 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งานจัดการศึกษา จัดอบรมรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) เรื่อง  สัมมนาและจัดนิทรรศการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา)  วันพฤหัสบดีที่ 20  กันยายน 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์  และอาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ให้โอวาทกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มประเมินซุ้มการจัดนิทรรศการ อาจารย์เนารัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงและติดตามงานที่นักศึกษาต้องเตรียมส่ง รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร ชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอและชี้แนะปัญหาที่นักศึกษาซักถาม นักศึกษาที่เข้าอบรมทั้งหมด 360 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ 2 กลุ่ม คือ สาขาการศึกษาปฐมวัย ห้อง 1 และ 2 อาจาย์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์สุนิศา ธรรมบัญชา อาจารย์ฌัชสกร คงชีวสกุล อาจารย์อาทิตยา วงศ์มณี และอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน