การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

5 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมเสริมควมเป็นครู  เรื่อง  การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21  วันพฤหัสบดีที่ 4  ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวโอวาท และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์คณะครุศาสตร์ บรรยาย เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   อาจารย์ลัลน์ลลิต  สืบประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร   ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา บรรยาย เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และรองศาสตราจารย์ดุษฎี  มัชฌิมาภิโร อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการศึกษา บรรยาย เรื่อง การทำวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  อาจารย์เนารัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนอิสลามศึกษา ชี้แจงติดตามงานเกี่ยวกับรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ กลุ่มสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง1 และ 2