การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

2 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา วิทยากรโดย อาจารย์ธนพัชร   แก้วปฏิมา  ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนยะลา มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโดยตัวแทนนักศึกษากลุ่มสวัสดิการ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาภาษาไทย อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์จิตขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล  และอาจารย์นูรฮสวานี  บอตอ