การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา)

7 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 (ขั้นการทดลองสอนในสถานศึกษา) เรื่อง การวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา) วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ในวันนี้ทางฝ่ายฝึกฯได้เชิญวิทยากรบรรยาย เรื่อง เด็กพิเศษเรียนร่วม โดย อาจารย์พุมพนิต คงแสง อาจารย์ประจำสาขาการประถมศึกษา เพื่อเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับนักศึกษาในการลงโรงเรียน มอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรโดยตัวแทนนักศึกษากลุ่มสวัสดิการ และได้แจกซองให้กับหัวน้าสายแต่ละโรงเรียนหน่วยฝึกฯ เพื่อที่นักศึกษานำไปรายงานตัวกับโรงเรียนหน่วยฝึกฯ ในวันที่ 7 มกราคม 2562 นี้ นักศึกษาต้องทดลองสอนในโรงเรียนเป็นเวลา 2 สัปดาห์ คือ ระหว่างวันที่ 7 - 18 มกราคม 2562 ลงโรงเรียนทั้งหมด 56 โรง ในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ ชี้แจงการวางแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 (ขั้นทดลองสอนในสถานศึกษา) ในครั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมทั้งหมด 320 คน และอาจารย์นิเทศก์ประจำกลุ่มทั้งหมด 24 คน กลุ่มสวัสดิการในครั้งนี้ คือ สาขาการสอนอิสลามศึกษา อาจาย์นิเทศก์ประจำกลุ่ม คือ อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ และอาจารย์อิบบรอเฮง อาลฮูเซน