ฝ่ายฝึกฯ จัดประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนหน่วยฝึก

3 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.30 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดการประชุมหัวหน้าฝ่ายวิชาการจากโรงเรียนหน่วยฝึกต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ในหัวข้อเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2562 พร้อมหารือถึงเรื่องลักษณะหรือแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา คณาจารย์ รวมถึงครูพี่เลี้ยงในโรงเรียน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมพูดคุยอย่างเป็นกันเองร่วมกับคณะครูและคณาจารย์ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายในหัวข้อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (หลักสูตร 4 ปี) ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา