คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 หลักสูตร ค.บ. ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศการปฏบัติการสอนในสถานศึกษา 1

5 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น ๒ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ที่จัดขึ้นโดย ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตได้รับทราบและเข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 อีกทั้งต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นดังกล่าว ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.กอเดช  อ้าสะกะละ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมพูดคุยและให้ข้อคิดกับนักศึกษา ในหัวข้อ "การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1"  โดยมีคณาจารย์จากทุกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอย่างพร้อมเพรียง 

ดูและดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม --> Click here