กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

1 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 มิถุนายน 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ในระบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meeting โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม อีกทั้งประธานหลักสูตร อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขาและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มจากการชี้แจงรายละเอียดในหัวข้อ การฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากนั้นเปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปิดท้ายโดย รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัชฌิมาภิโร อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ ร่วมให้โอวาทแก่นักศึกษา

สำหรับกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ถือเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตครู โดยในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานในหน้าที่ครูอย่างเป็นระบบ มีการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะและความความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง มุ่งสร้างประสบการณ์ และฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพครูได้อย่างดีที่สุด