กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 ในหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint”

13 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint”                  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติโดยวิทยากร คุณแวอัสรี แวมายิ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 มาร่วมให้ความรู้ด้านการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม PowerPoint นอกจากความสนุกสนานจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ นักศึกษายังได้รับความรู้และเทคนิคในการสร้างงานนำเสนอที่หลากหลายรูปแบบ งานนี้ถือว่าได้เทคนิคดีๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้เป็นอย่างดี