กิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์และผลิตสื่อการสอน”

29 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 (ขั้นสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ “การสร้างสรรค์และผลิตสื่อการสอน” ตั้งแต่เวลา 08.00 - 11.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Cisco Webex Meeting สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.นิพนธ์ บริเวธานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และดร.กนกอร รื่นฤทัย ผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร มาร่วมให้ความรู้ด้านการสร้างสรรค์และผลิตสื่อสำหรับการเรียนการสอน เทคนิคการผลิตสื่อการสอนอย่างไรให้เร้าความสนใจของผู้เรียน เทคนิคการสอนแบบ Flipped Classroom Active Learning Gamification และแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสืบค้นสื่อการสอนได้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในอนาคตได้อย่างมากที่สุด