อบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกฯ ประจำปี 2563

9 สิงหาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูพี่เลี้ยง และตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครุศาสตร์ คณาจารย์และอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมกว่า 200 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะครุศาสตร์ วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กระบวนการผลิตครู สู่การเป็นครูนักพัฒนา" และ รองศาสตราจารย์ดุษฎี มัฌชิมาภิโร ร่วมชี้แจงถึงคุณสมบัติและหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง โดยมีความมุ่งหวังในการสร้างความเข้าใจร่วมกัน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับคณะครูและอาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต่อไป

 

ประมวลภาพกิจกรรม Click 

https://www.facebook.com/107916987359618/posts/196094628541853/

#พลังครูพลังแผ่นดิน

#EDUYRU