ประชุมทีมงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครั้งที่ 3/2563

28 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (28 ตุลาคม 2563) เวลา 14.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอ.ดร.นัชชิมา บาเกาะ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ และบุคลากรฝ่ายฝึกฯ ประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 5 รหัส 59 โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณานการกับการทำงานที่ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินระดับคณะและมหาวิทยาลัย