กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 59

31 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ เวลา 09.00 - 12.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 59 โดยมีอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ อาจารย์นิเทศก์ประจำสาขา และอาจารย์นิเทศก์ประจำโรงเรียนให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา