กิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 63

18 มีนาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์วิชาชีพครู รายวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 63 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเซอรา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมหลักในครั้งนี้ ได้พูดคุยถึงหัวข้อ “ทักษะการสื่อสารภาษาไทยของครูในยุค 4.0” ได้รับเกียรติจากวิทยากร มาร่วมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นดังกล่าว  โดยอาจารย์ไซนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

#กลุ่มสวัสดิการ โดย นักศึกษาสาขาวิชาภาษามลายู

#ขอขอบคุณนักศึกษากลุ่มสวัสดิการทุกคนด้วยใจ

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน