กิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5

4 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 4 กันยายน 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีคณาจารย์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ปิดท้ายกิจกรรมชี้แจงงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดย อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ 

ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน