ประชุมครูพี่เลี้ยง โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4

25 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (25 กันยายน 2564) ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดประชุมครูพี่เลี้ยง โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 61  ปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ให้เกียรติพบปะครูพี่เลี้ยง โรงเรียนหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคณาจารย์ในหลักสูตรเข้าร่วม ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน