กิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 61

29 ธันวาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 29 ธันวาคม 2564 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 61 บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เรียนรู้เชิงรุก(Active Learning”ในบริบทห้องเรียนออนไลน์ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ฮามีด๊ะ มูสอ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Zoom Meeting