กิจกรรมเสริมความเป็นครู บรรยายพิเศษในหัวข้อ บ่มเพาะครูรุ่นใหม่ “ครูผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา”

5 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 5 มกราคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติพบปะนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 บรรยายพิเศษในหัวข้อ บ่มเพาะครูรุ่นใหม่ “ครูผู้สร้างโอกาสทางการศึกษา” วิทยากร พันตำรวจตรีสุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตืองอ มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Cisco Webex Meeting