กิจกรรมเสริมความเป็นครู บรรยายพิเศษในหัวข้อ บ่มเพาะครูรุ่นใหม่“ครูนักพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา”

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 12 มกราคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติพบปะนักศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคณะครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 รหัส 64 บรรยายพิเศษในหัวข้อ บ่มเพาะครูรุ่นใหม่“ครูนักพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา” วิทยากร นางมัสนะห์ แส๊ะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประจัน มาร่วมมอบความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาในประเด็นดังกล่าว ผ่านช่องทางออนไลน์ในระบบ Cisco Webex Meeting