กิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 63

12 มกราคม 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ 12 มกราคม 2565 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 63 โดยวิทยากร นายแวอัสรี แวมะยิ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 ในหัวข้อ การสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Animaker พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม  ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting

#EDUYRU

#พลังครูพลังแผ่นดิน