กิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "แรงบันดาลใจ จากพี่สู่น้อง"

18 พฤศจิกายน 2565 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "แรงบันดาล ใจจากพี่สู่น้อง"

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 (รหัส 65) ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting  

โดยมี อาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ร่วมพบปะนักศึกษา โดยมีวิทยากรอบรม ประกอบด้วย

1.นายนุรสรินทร์ การีจิ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ

2.นางสาวสุไลนี เจะมะ ครูโรงเรียนบ้านวังไชย

3.นายโซเฟียน ดาโอะ ครูโรงเรียนบ้านเกาะจัน

ซึ่งทั้งสามท่าน เป็นศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา