Great Teachers Change The World

19 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 มกราคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู ในหัวข้อ "Great Teachers Change The World" โดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 รหัส 64 ทำการแสดง ผ่านเรื่องราวของจรรยาบรรณในวิชาชีพครู ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร มาร่วมให้กำลังใจนักศึกษาในครั้งนี้จัดขึ้นเวลา 08.00-11.00น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา