สัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

21 มกราคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม


วันที่ 21  มกราคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมสัมมนาระหว่างปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมพบปะพูดคุยกับนักศึกษาในภาพรวม และแยกกลุ่มถอดบทเรียนจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไปตามสาขาวิชา จัดขึ้นผ่านรูปแบบออนไลน์ในระบบ Cisco WebEx Meeting