ปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (สมทบ) และรับหนังสือส่งตัว ประจำปีการศึกษา 2566

28 ตุลาคม 2566 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

27 ตุลาคม 2566 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 รหัส 61 หลักสูตร 5 ปี (สมทบ) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยอาจารย์เนาวรัตน์ มะลีลาเต๊ะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงรายละเอียด
กระบวนการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหูเตี๋ย อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา