บุคลากร

ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : phimpawee23@gmail.com


ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (10006)

อีเมล์ : sit11@hotmail.com


ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (43400)

อีเมล์ : sintana16@gmail.com


ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (40000)

อีเมล์ : rung7see@hotmail.com


นางสาวปราณี หลำเบ็ญสะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : vanda_now@hotmail.com


ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (43400)

อีเมล์ : suphapon.c@yru.ac.th


ดร.นัชชิมา บาเกาะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (41200)

อีเมล์ : taqwamah@gmail.com


นายอภิสิทธิ์ เละแม็ง
(ธุรการประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (43400)

อีเมล์ : seeapisit1@gmail.com