บุคลากร

ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ
(ประธานหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (10006)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (40000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวปราณี หลำเบ็ญสะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.สุภาพร จันทรคีรี
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (43400)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.นัชชิมา บาเกาะ
(อาจารย์ประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (41200)

อีเมล์ : [email protected]


นายอภิสิทธิ์ เละแม็ง
(ธุรการประจำหลักสูตร)

เบอร์ติดต่อ : 073-229626 (43400)

อีเมล์ : [email protected]